Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Choras ir muzikos teorija


  • Jadvyga Žemliauskienė - solfedžio vyr. mokytoja. Metodinės grupės pirmininkė.
  • Monika Buitkuvienė – chorinio dainavimo mokytoja
  • Rūta Šličkutė - solfedžio, solinio dainavimo ir choro mokytoja metodininkė
  • Arūnas Samys – solfedžio vyr. mokytojas
  • Jolita Lekavičienė - solfedžio ir muzikos istorijos mokytoja 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chorinį dainavimą besirenkantys mokiniai taip pat nuosekliai mokosi fortepijonu. Pirmoje ir antroje klasėse ne tik pasirinkę chorinį dainavimą, bet ir visi besimokantys muzikos dainuoja jaunučių chore. Dažniausiai dainuoti chore nori mergaitės, bet neretai susipažinę su dainavimu chore ir berniukai jį pamėgsta, todėl be muzikavimo pagrindiniu instrumentu ateina padainuoti chore ir vyresnėse klasėse.  Meno mokyklos chorai nuolatiniai dainų švenčių dalyviai. Mokiniai dalyvauja muzikiniuose projektuose ir koncertuose. 

Solfedžio mokymasis, tai tarsi mokymasis rašyti gimtąja kalba. Kalbėti dažnai smagiau, bet rašyti bei skaityti knygas būtina išsilavinusiam žmogui. Muzikinis raštas, muzikos struktūros išmanymas, kurių mokomasi solfedžio pamokose, formuoja jaunuosius menininkus ir augina juos raštingais muzikantais. 

 

 

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  SOLINIO DAINAVIMO

PROGRAMA

Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Programos trukmė: 8 metai (4 metai pradinis ugdymas + 4 metai pagrindinis ugdymas)

Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti  koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

Programos tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, suteikti pradines solinio dainavimo-vokalo (muzikavimo balsu) srities žinias bei muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias bei dalykines muzikines kompetencijas, reikalingus kūrybiškumui atsiskleisti.

Programos uždaviniai:   plėtoti mokinių meninius bei kūrybinius gebėjimus;   formuoti solinės muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;

Solinio dainavimo dalyką sudaro trys veiklos sritys:

            1. solinio bei ansamblinio dainavimo įgūdžių formavimas;

            2. vokalinių kūrinių interpretavimas;

            3. atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

Soliniam dainavimui skiriamos 2 val. per savaitę, ansambliniam muzikavimui  gali būti skiriama iki 2 val. per savaitę.

 

                        FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  CHORINIO DAINAVIMO, CHORO

PROGRAMA

Trukmė: 4 metai (1-4 klasė) pradinis ugdymas ir 4 metai (5-8 klasė) pagrindinis ugdymas.

Dalyvių amžius: 7-12 metų, vidutinis mokinių skaičius grupėje 10, chore 20 ir daugiau mokinių.

Programos tikslas – suteikti pradines chorinio (ansamblinio) dainavimo, choro dalyko srities žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius. Bendrąsias bei dalykines muzikines kompetencijas.

Programos uždaviniai:

1. Atskleisti chorinio dainavimo, choro dalyko programą ir plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus.

2. Formuoti chorinės, ansamblinės muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis.

3. Tenkinti pažinimo, muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.

 

Dalykas

1-4 kl.

Val.

per sav.

5-8 kl.

        Val. per sav.

Privalomi branduolio dalykai chorinio dainavimo mokiniams

Chorinis dainavimas

2

2

Solfedžio

2

2

Choras

2

2

Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)

1

1

Muzikos istorija

 

1

 

 

 

 

Solinio dainavimo dalyko turinio apimtis: 4-8 skirtingo charakterio, sudėtingumo kūriniai per metus. 


 
artimiausi renginiai
renginiai