Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Choras ir muzikos teorija

Choras ir muzikos teorija

Arūnas Samys
Monika Buitkuvienė
Jadvyga Žemliauskienė
Rugilė Antanaitienė
Rūta Šličkutė
 • Arūnas Samys – solfedžio vyr. mokytojas. Metodinės grupės pirmininkas.
 • Jadvyga Žemliauskienė – solfedžio vyr. mokytoja. 
 • Rugilė Antanaitienė – chorinio ir solinio dainavimo mokytoja.
 • Monika Buitkuvienė – chorinio dainavimo ir ankstyvojo meninio ugd. vyr. mokytoja.
 • Rūta Šličkutė – solfedžio, solinio dainavimo ir muzikos istorijos mokytoja metodininkė.
 • Jolita Lekavičienė – solfedžio ir muzikos istorijos mokytoja.

Meno mokyklos chorai nuolatiniai dainų švenčių dalyviai. Mokiniai dalyvauja muzikiniuose projektuose ir koncertuose.

Solfedžio mokymasis, tai tarsi mokymasis rašyti gimtąja kalba. Kalbėti dažnai smagiau, bet rašyti bei skaityti knygas būtina išsilavinusiam žmogui. Muzikinis raštas, muzikos struktūros išmanymas, kurių mokomasi solfedžio pamokose, formuoja jaunuosius menininkus ir augina juos raštingais muzikantais.

Muzikos 1-8 klasių mokiniams numatytos 2 savaitinės solfedžio pamokos. Kurios vyksta grupėms vidutiniškai po 10 mokinių.

Solfedžio dalyko uždaviniai:

                      1. formuoti intonavimo įgūdžius;

                      2. lavinti metrinės pulsacijos bei ritmikos santykio pojūtį ir suvokimą;

                      3. išmokti pagrindinius muzikinio rašto elementus ir gebėti  juos pritaikyti,  užrašant iš klausos žinomą ar savo sukurtą muzikos melodiją;

                      4. žadinti domėjimąsi muzika bei kitomis kultūros formomis, ugdant mokinių muzikinį skonį, skatinant mąstymą ir emocijas.

Ugdomos kompetencijos:

 • dalykinės – muzikos rašto ir kultūros pažinimas, intonavimas, ritmavimas, muzikos tekstų klausymasis, atpažinimas ir užrašymas;
 • bendrosios – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir

 kūrybiškumo, asmeninė.

Muzikos istorijos pamokos vyksta 5-8 muzikos klasių mokiniams. 

Muzikos  istorijos  tikslas – pažinti muzikinės  kultūros ištakas  ir raidą,  stilistines   ypatybes, žanrus,  muzikos  ir kitų menų sąveiką,  kultūros  epochas.

Muzikos istorijos  uždaviniai:

                      1. formuoti muzikos  kūrinių klausymo,  apibūdinimo   ir vertinimo  gebėjimus;

                      2. supažindinti su lietuvių muzikinės  kultūros  ištakomis   ir raida;

                      3. supažindinti su  Vakarų   Europos   muzikos    stilistinėmis     epochomis,     žymiausiais kompozitoriais  ir jų kūriniais;

                      4. supažindinti su kitų pasaulio  šalių muzikine  kultūra;

                       5. įgytas žinias pritaikyti muzikiniuose ir kultūriniuos renginiuose,  projektuose.

Muzikos istorijos veiklos  sritys:

 • muzikos  kūrinių  klausymasis  ir apibūdinimas;
 •  muzikos kultūrinio  ir meninio  konteksto  supratimas   ir vertinimas.

Muzikos istorijos mokymas:

 • mokymosi trukmė – 4 metai;
 • mokomasi grupėje;
 • skiriama  1   valanda  per savaitę

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  CHORINIO DAINAVIMO, CHORO PROGRAMA

Trukmė: 4 metai (1-4 klasė) pradinis ugdymas ir 4 metai (5-8 klasė) pagrindinis ugdymas.

Dalyvių amžius: 7-12 metų, vidutinis mokinių skaičius grupėje 10, chore 20 ir daugiau mokinių.

Programos tikslas – suteikti pradines chorinio (ansamblinio) dainavimo, choro dalyko srities žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius. Bendrąsias bei dalykines muzikines kompetencijas.

Programos uždaviniai:

 1. Atskleisti chorinio dainavimo, choro dalyko programą ir plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus.
 2. Formuoti chorinės, ansamblinės muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis.
 3. Tenkinti pažinimo, muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.
 Dalykas1-4 kl. Val. per sav.5-8 kl. Val. per sav.
Privalomi branduolio dalykai chorinio dainavimo mokiniamsChorinis dainavimas22
Solfedžio22
Choras22
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)11
Muzikos istorija 1

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  SOLINIO DAINAVIMO PROGRAMA

Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Programos trukmė: 8 metai (4 metai pradinis ugdymas + 4 metai pagrindinis ugdymas)

Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti  koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.

 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

Programos tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, suteikti pradines solinio dainavimo-vokalo (muzikavimo balsu) srities žinias bei muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias bei dalykines muzikines kompetencijas, reikalingus kūrybiškumui atsiskleisti.

Programos uždaviniai:   plėtoti mokinių meninius bei kūrybinius gebėjimus;   formuoti solinės muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;

Solinio dainavimo dalyką sudaro trys veiklos sritys:

 1. solinio bei ansamblinio dainavimo įgūdžių formavimas;
 2. vokalinių kūrinių interpretavimas;
 3. atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

Soliniam dainavimui skiriamos 2 val. per savaitę, ansambliniam muzikavimui  gali būti skiriama iki 2 val. per savaitę.