Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

REIKALINGAS KONCERTMEISTERIS

Darbo krūvis – 1 etatas.

Sutartis neterminuota.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų

narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, vyr. koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija.
  2. Būti įgijus mokytojo kvalifikaciją arba išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas, arba išklausius švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.
  3. Koncertmeisteris turi gebėti akompanuoti konkursams besiruošiantiems mokiniams. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
  4. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu – info@jurbarkomenomokykla.lt, arba atvykus į mokyklą Vydūno g., 23 LT-74119 Jurbarkas

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informacija teikiama tel.: 8-447-71334, arba el. paštu info@jurbarkomenomokykla.lt

darbo dienomis 8–16 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).